Regulamin

& 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów / Prowadzącym rekrutacje jest szkoleniowo.edu.pl Łukasz Gancarz z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Przemysława 4/8, NIP 6472417911
 2. Warsztaty są organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator ustala minimalną liczbę uczestników warsztatów 30 osób. Liczba ta może ulec zmianie w szczególnych przypadkach, o których decyduje Organizator.
 5. Organizator zapewnia Uczestnikom warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia warsztatów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia warsztatów.
 7. Organizator lub osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji warsztatów w kontakcie e-mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  lub telefonicznym (885 31 32 42).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny.

& 2 ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH

 1. Zgłoszenia do udziału w warsztatach odbywają się:
  1. sms-owo na numer: +48 885 31 32 42.
  2. telefonicznie pod numerem: +48 885 31 32 42.
  3. internetowo za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.szkoleniowo.edu.pl
 2. Osoba chcąca dokonać zgłoszenia powinna podać następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail (poczty elektronicznej),
  4. numer telefonu,
  5. w przypadku gdy uczestnik chce otrzymać fakturę: nazwę, adres, NIP nabywcy nie będącego osobą fizyczną,
  6. w przypadku gdy uczestnik chce otrzymać fakturę: nazwę, adres odbiorcy nie będącego osobą fizyczną,
 3. Na podany adres e-mail przesłane zostają dane do przelewu. Uczestnik, wraz z dokonaniem zapisu, wpłaca kwotę określoną przez szkoleniowo.edu.pl

&3 PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie zapisu oraz dokonanie wpłaty.
 2. Każdy Uczestnik zgłaszając się indywidualnie po rejestracji powinien niezwłocznie opłacić swój udział w warsztatach na podane przez Organizatora konto.
 3. W przypadku placówek zgłaszających udział swoich pracowników, faktury zostają wystawione w terminie nie później niż 30 dni przed wydarzeniem. Płatności następują po otrzymaniu faktury z dwutygodniowym terminem płatności.
 4. Osoba dokonująca zgłoszenia może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wystawienie rachunku (faktura pro forma).
 5. Nabywca faktury jest zobowiązany do terminowego dokonania wpłaty.

& 4 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach bez podania przyczyny nie później niż 14 dni przed terminem warsztatów. Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot poniesionych kosztów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
 2. Uczestnik, który zgłosi rezygnację na mniej niż 14 dni przed terminem warsztatów, na które dokonał wpłaty, nie otrzyma zwrotów poniesionych kosztów. Osoba ta jest zobowiązana do wyznaczenia osoby na swoje miejsce i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.

& 5 ZWROTY

 1. Zwrot kosztów warsztatów możliwy jest jedynie w sytuacji, kiedy warsztat nie odbędzie się w wyznaczonym terminie z winy Organizatora oraz w oparciu o warunki określone w & 4
 2. W przypadku, kiedy warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora, koszty poniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w terminie 7 dni od daty planowanego warsztatu.
 3. Zwrot kosztów warsztatu następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.

& 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. Realizacji łączącej nas Umowy, w której to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek zapisu na warsztaty a następnie akceptację regulaminu poprzez dokonanie wpłaty.
   2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, (w sytuacji dokonania zakupu) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
    1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
   3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
    1. marketing produktów i usług własnych (marketing drogą mailową);
    2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
    3. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.
 2. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w punktach 1.3, opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa Dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu.
 3. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
 4. 4. Odbiorcy danych
  1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usług księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, itp.
 5. 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku w Internecie w formie zdjęć, filmów, plakatów oraz w publikacjach, prasie i telewizji.

& 7 KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie i udostępnianie materiałów warsztatowych w Internecie lub wypożyczanie osobom nie będącym uczestnikami warsztatów.
 2. Kopiowanie płyt CD bez zgody autorów jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.
 3. Materiały warsztatowe (m.in. konspekty zajęć, płyty CD) mają służyć uczestnikom do codziennej pracy z dziećmi, zatem mogą być wykorzystywane tylko w pracy dydaktycznej. Wszelkie wykorzystanie materiałów warsztatowych w działaniach komercyjnych muszą być skonsultowane z autorami.
 4. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek kursów i warsztatów dla osób dorosłych, w tym szkoleniowych rad pedagogicznych, a także działalności komercyjnej z wykorzystaniem materiałów z warsztatów.
 5. Możliwość udostępniania materiałów istnieje wyłącznie po konsultacji z Organizatorem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w/w regulaminu.